kennissen

 

Vereniging voor Nederlandse Gemeenten

Samen met alle gemeenten staat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

De platformfunctie van de vereniging krijgt gestalte in het werk van de commissies, provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en op de website. Uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar staan voorop. Jaarlijks komen meer dan 3000 bestuurders en ambtenaren bijeen in de algemene ledenvergadering, het hoogste besluitvormende orgaan van de VNG.

De VNG hecht veel waarde aan haar rol als belangenbehartiger en de bijbehorende contacten. Samen met andere betrokkenen staan gemeenten voor de opgave taken en dienstverlening aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Gemeenten spelen daarbij als eerste overheid een belangrijke rol, zij zijn feitelijk de werkvloer van de overheid! Het bevorderen van een goede dienstverlening bestaat voor de VNG onder andere uit het adviseren en informeren van gemeenten over actuele ontwikkelingen.

Voor meer informatie over de VNG klik hier.